Co sprawia, że kredyty węglowe są naprawdę wysokiej jakości?

Andrzej Mejer

Tuesday, July 18, 2023

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Rolnicy na całym świecie muszą stawić czoła tej rzeczywistości - zarówno na polu, jak i w branży. jedną z realnych szans na poprawę tego stanu rzeczy jest tworzenie kredytów węglowych dla rolników.

Należy jednak uważać, ponieważ nie wszystkie kredyty węglowe są sobie równe.

Jeśli jesteś rolnikiem, który chce zaangażować się w praktyki rolnictwa węglowego w celu uzyskania kredytów węglowych, ważne jest, aby były one jak najwyższej jakości. Jednak co decyduje o wysokiej jakości kredytów węglowych? I jak odróżnić prawdziwy program kredytów węglowych od tych wprowadzających w błąd?

W tym artykule przedstawiamy najbardziej istotne aspekty, którymi należy się kierować przy wyborze programu węglowego.


Co to jest kredyt węglowy?

Kredyt węglowy reprezentuje skuteczną redukcję emisji dzięki praktykom umożliwiającym składowanie dwutlenku węgla w glebie. Oznacza to, że nastąpiła zmierzona redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększając składowanie dwutlenku węgla.

Aby precyzyjnie określić pojęcie kredytów, można przyjąć pewną jednostkę miary.
Jeden kredyt węglowy odpowiada jednej tonie metrycznej dwutlenku węgla.

Co ważne, kredyty węglowe są generowane efektywnie, gdy poziomy emisji dwutlenku węgla w gospodarstwie są mierzone, raportowane i weryfikowane.

Zweryfikowane kredyty węglowe mogą być sprzedawane po ustalonej cenie nabywcy, który chce zrównoważyć emisje resztkowe.

W Unii Europejskiej rolnictwo węglowe jest uznawane jako nowy model biznesowy dla rolników, który wpływa korzystnie na środowisko.

Czym jest prawdziwy kredyt węglowy?

  • Aby kredyt węglowy był wartościowy, musi być mierzony w celu uwzględnienia ilościowych zmian węgla w glebie w określonym czasie.


  • Dane gospodarstwa muszą być konsekwentnie gromadzone i raportowane

  • Wyniki muszą być weryfikowane w odniesieniu do unikalnych poziomów bazowych gospodarstwa oraz certyfikowane przez wiodącą stronę trzecią (w celu uniknięcia stronniczości)

Ocena wysokiej jakości kredytu węglowego

Uczestnictwo w programie węglowym oznacza, że gospodarstwo musi spełniać standardy, które legitymizują tworzenie wysokiej jakości kredytów węglowych.

Istnieje pięć cech, które należy wziąć pod uwagę przy pomiarze wysokiej jakości kredytów węglowych.

Mówiąc najprościej, autentyczność kredytów węglowych zależy od tego, jak duże są redukcje emisji i jak dobrze są one mierzone. Redukcje te muszą opierać się na solidnych metodach z rygorystycznym monitorowaniem, raportowaniem i weryfikacją (MRV) działań gospodarstwa.

Skuteczne pomiary muszą unikać zawyżania i zaniżania poziomów emisji dwutlenku węgla. Rejestrowanie danych historycznych przed rozpoczęciem projektu rolnictwa węglowego wraz z regularnym raportowaniem informacji o gospodarstwie w trakcie całego procesu sprawia, że dane do weryfikacji są bardziej wiarygodne i rzetelne.

eAgronom potwierdza rzeczywisty wpływ generowany przez gospodarstwo w czasie trwania poprzez ustalenie pomiarów bazowych i odpowiednie śledzenie zmian. Niektóre ważne wskaźniki oceny wpływu na klimat, takie jak pomiar zmiany zawartości węgla w glebie, przeprowadzanie audytów gleby i 3-letnie dane historyczne uczestniczących pól (w tym płodozmian, plony, zużycie paliwa i nawozów) są oceniane i monitorowane przed i przez cały okres trwania projektu.

Dodatkowość

Dodatkowe lub nowo powstałe oszczędności emisji dwutlenku węgla w stosunku do poziomów bazowych, które w przeciwnym razie nie miałyby miejsca bez zachęt, mogą zostać uznane. Praktyki rolnictwa węglowego są uważane za dodatkowe, jeśli:

  • Wygenerują dodatkowe korzyści w stosunku do pomiarów bazowych

  • Nie są wymagane przez prawo

  • Zachęcają rolników do wprowadzania zmian

  • Nie byłyby kontynuowane bez środków z emisji dwutlenku węgla

  • Będą reagować na dochód generowany z emisji dwutlenku węgla - to znaczy, że projekt zmieni swoje praktyki, jeśli dochód z emisji dwutlenku węgla ustanie w okresie trwania projektu


  • Generują znaczące korzyści ekonomiczne


Trwałość

Sekwestracja węgla oznacza trwałe magazynowanie dwutlenku węgla - w przeciwnym razie nie dojdzie do rzeczywistej redukcji emisji. Sekwestrowany węgiel musi pozostać nienaruszony w glebie. Wszystkie uniknięte emisje są uważane za trwałe (np. emisje związane ze stosowaniem paliw kopalnych i nawozów).

W eAgronom ryzyko potencjalnego odwrócenia trwałości z węgla organicznego w glebie będzie zarządzane poprzez ocenę ryzyka w celu określenia odpowiedniej puli buforów trwałości.

Utrzymanie węgla w glebie

Ulatnianie dwutlenku węgla z gleby ma miejsce, gdy gospodarstwo generuje wzrost emisji gazów cieplarnianych ponad wcześniejsze ustalenia w programie. Na przykład, zwiększenie wykorzystania nawozów organicznych w jednym gospodarstwie może zmniejszyć stosowanie nawozów organicznych w innym gospodarstwie (które znajduje się poza obszarem projektu emisji dwutlenku węgla). Jedno gospodarstwo zyskuje węgiel w glebie, podczas gdy drugie gospodarstwo traci węgiel w glebie. Wynik netto wynosi zero. (Wyjątkiem od tego scenariusza jest sytuacja, w której nawóz organiczny pochodzi z systemów, które nie stosują materiału organicznego do gleby).

eAgronom przestrzega surowych i wysokiej jakości standardów, aby uniknąć wycieków, takich jak niedopuszczanie pewnych praktyk o wysokim ryzyku wycieku (np. obornik organiczny nie może być importowany spoza gospodarstwa uczestniczącego w programie).

Weryfikacja

Weryfikacja zapewnia, że gospodarstwo spełnia standardy przyznawania kredytów węglowych. Zazwyczaj organizacja zewnętrzna pobiera dane z gospodarstwa rolnego, aby dokładnie ocenić, czy nastąpiły zmiany w poziomach węgla w glebie w czasie trwania programu. Proces weryfikacji określa, czy redukcja emisji i sekwestracja dwutlenku węgla rzeczywiście miały miejsce, co potwierdza raport z weryfikacji.

Na potrzeby audytów zewnętrznych eAgronom współpracuje z Verra, wiodącą organizacją zajmującą się certyfikacją redukcji emisji dwutlenku węgla. Kredyty węglowe od eAgronom są weryfikowane zgodnie z wytycznymi i metodologiami zatwierdzonymi przez Verra.


Dodatkowe korzyści

Solidny system pomiarów, raportowania i weryfikacji (MRV): Pomiary dokonywane w ramach programu węglowego eAgronom są wzmacniane przez niestandardowe technologie, takie jak oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem i teledetekcja satelitarna, w celu uzyskania kompleksowego przeglądu zmian w terenie.

Współtworzenie i rozwój wiedzy: Nasz program węglowy zapewnia wsparcie agronomów, którzy pomagają rolnikom w tworzeniu przemyślanych i zrównoważonych planów długoterminowych, jednocześnie oferując holistyczne doradztwo w zakresie emisji dwutlenku węgla w terenie.

Metody rolnicze, które promują magazynowanie dwutlenku węgla, mogą potencjalnie zwiększyć produktywność gospodarstw rolnych oraz ich efektywność wykorzystania składników odżywczych i wody.

Zadaj te podstawowe pytania, aby dowiedzieć się, czy kredyty są prawdziwe, czy nie

Należy zauważyć, że istnieje kilka sposobów oceny, analizy i certyfikacji poziomów węgla w glebie pod kątem autentycznego składowania dwutlenku węgla w różnych programach węglowych. Biorąc pod uwagę, że większość programów mierzy, raportuje i weryfikuje kredyty, zadanie tych podstawowych pytań pomoże od samego początku wybrać odpowiedni program węglowy.

Jakie pomiary są wykonywane w celu wygenerowania kredytu węglowego?

Kiedy dokonywane są pomiary w celu uzyskania kredytów węglowych?

Jakie dane należy zgłaszać w celu uzyskania kredytów węglowych?

Kto weryfikuje kredyty węglowe?

Jak mierzyć zawartość węgla w glebie?

Powyższe podstawowe pytania mogą pomóc w określeniu, jak solidny jest program węglowy i jak silne są procesy programu kredytowego, aby umożliwić weryfikowalne zmiany węgla w glebie.

Na przykład pomiar rzeczywistych zmian zawartości węgla w glebie, w przeciwieństwie do polegania wyłącznie na podstawowych modelach prognozowania zmian, jest silnym wskaźnikiem, że generowane będą tylko wartościowe kredyty węglowe.

tłumaczenie oryg. https://blog.eagronom.com/true-high-quality-carbon-credit

Share on Facebook
0

Zdobywaj wysokiej jakości kredyty węglowe i zabezpieczaj swoje gospodarstwo na przyszłość.

Możemy pomóc Ci wygenerować dodatkowe źródła przychodów, poprawić jakość gleby i uzyskać dostęp do lepszego finansowania.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification