Kā, uzlabojot augsni, palīdzēt cīņā ar klimata pārmaiņām

eAgronom

Tuesday, December 6, 2022

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Saistībā ar klimata pārmaiņu ierobežošanu sabiedrībā valda šaubas vai oglekļa programmas tiešām darbojas, vai oglekļa kredīti tiešām liecina par sabiedrības ekoloģiskās apziņas attīstību un rūpēm par apkārtējo vidi. Vai un cik lielā mērā tie ļauj izvairīties no tā saucamās zaļmazgāšanas (angl. greenwashing), kas ir skārusi daudzas nozares, kuru mērķis ir it kā cīnīties ar klimata sasilšanu. Tā kā oglekļa kredīti ir jaunums tirgū, saprotams, ka to sakarā ir daudz jautājumu. Vislabāk uz tiem var atbildēt tikai cilvēki, kuri vairākus gadus nodarbojas ar šo tēmu. Lūk, eAgronom speciālistu skaidrojums.

Kā darbojas oglekļa programmas un kā oglekļa kredīti, kas tiek ģenerēti, ieviešot ilgtspējīgāku saimniekošanas praksi, var būt metode cīņā par veselīgāku nākotni?

Liela daļa sabiedrības jau apzinās, ka kaitējumu, ko cilvēce ir nodarījusi mūsu planētai pēdējos gadu simtos, nav iespējams novērst vienā dienā. Tāpēc uzņēmumiem, privātpersonām un valstīm visā pasaulē ir jāveic virkne pasākumu, lai nākotnē sasniegtu nulles vai zemas oglekļa dioksīda emisijas. Neņemot vērā sekas, kādas rada globālā sasilšana, liela pasaules iedzīvotāju daļa vēl turpina izmantot fosilo kurināmo enerģijas ražošanai, kā rezultātā tiek ražota netīrā enerģija, kas saistīta ar siltumnīcefekta gāzu emisijām.

Transporta nozare joprojām pamatā balstās uz naftas produktiem, kas tiek izmantoti enerģijas ieguvei. Lai samazinātu šīs nelabvēlīgās rīcības ietekmi, pašlaik īpaša uzmanības tiek pievērsta tām nozarēm, kas jau šodien ar salīdzinoši nelieliem pūliņiem var pozitīvi ietekmēt oglekļa dioksīda emisijas atmosfērā. Viena no tādām nozarēm ir lauksaimniecība, kas, pateicoties prakses un noteiktu videi nedraudzīgu ieradumu maiņai, var revolucionizēt cīņu ar klimata pārmaiņām.

Oglekļa programma

Kā? Nodrošinot oglekļa piesaisti augsnē, kas ir tieši saistīta ar tā saucamo reģeneratīvo oglekļa lauksaimniecību jeb oglekļa kredītu piesaisti augsnei. Protams, samazināt CO2 emisijas atmosfērā var arī patstāvīgi un nav obligāti jāpiedalās ar to saistītās programmās. Taču, ja lauksaimnieki vēlas saņemt papildu finansējumu par to, ka attīra planētu, der pievērst uzmanību oglekļa programmām, kas īpaši izstrādātas lauksaimniecības nozarei.

Oglekļa piesaistes programmu mērķis ir panākt, ka lauksaimnieki visā pasaulē ievēro ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi. Aizstājot tradicionālus un videi ne tik labvēlīgus pasākumus ar tādiem, kas ir vērtīgāki augsnei, lauksaimnieki var tieši veicināt cīņu ar klimata pārmaiņām. Piemēram, atstājot uz lauka lielāku biomasas apjomu, sējot starp-kultūras, izvēloties mazāk intensīvu augsnes apstrādi un precīzāku mēslošanu, samazinot degvielas patēriņu un saprātīgāk izmantojot augu aizsardzības līdzekļus. Viss minētais ļauj samazināt oglekļa oksīda nokļuvi atmosfērā. Katra papildus veikta prakses izmaiņa ietekmē oglekļa piesaisti augsnē un tā saucamo oglekļa kredītu ģenerēšanu. Katrai atbilstoši noteikumiem sagatavotai oglekļa programmai sākumā ir jāveic detalizēta revīzija, kurā redzamas līdzšinējās saimniekošanas prakses, kas veiktas saimniecībā pēdējo 3-5 gadu laikā.

Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, īpaši apmācīti auditori var noteikt saimniecības bāzes punktu, kas ir pamats, lai aprēķinātu potenciālu iegūt oglekļa kredītus, ieviešot ilgtspējīgu papildu praksi. Taču, lai varētu pārdot ģenerētos oglekļa kredītus, tie ir jāsertificē un jāpiedalās oglekļa programmā, ko atzīst kāds no starptautiskajiem reģistriem (piemēram, Verra vai Goldstandart). Tikai šāda oglekļa programma, kas nodrošina atbilstošu uzraudzību, ziņošanu par izmaiņām, var sertificēt oglekļa kredītu ģenerēšanu.

Oglekļa lauksaimniecība

Kā oglekļa kredīti palīdz cīnīties ar klimata pārmaiņām?

Oglekļa kredītu darbības pamatprincips ir diezgan vienkāršs. Ja viena puse, piemēram, liels uzņēmums nevar atbilstoši Eiropas Zaļā kursa nosacījumiem mazāk emitēt atmosfērā CO2, tas var lūgt, lai kāds cits emitētu mazāk. Līdz ar to, ka otra puse emitē mazāk CO2 nekā iepriekš, kopējais oglekļa daudzums atmosfērā samazinās. Te iesaistās lauksaimnieki, kuri var samazināt ietekmi uz vidi un ģenerēt oglekļa kredītus savās saimniecībās. Oglekļa kredīti ir arī sociāli atbildīga uzņēmuma tēla jautājums, un ir daudzi uzņēmumi visā pasaulē, kuri jau šodien ir gatavi iegādāties oglekļa kredītus, tādējādi samazinot savas ekoloģiskās pēdas nospiedumu.

Viens iegādāts oglekļa kredīts, kas atbilst noteiktām prasībām un ir sertificēts, uzņēmumam ļauj emitēt vienu tonnu oglekļa oksīda. Tiesa, oglekļa kredīti joprojām ļauj uzņēmumiem turpināt piesārņot atmosfēru, taču līdz noteiktam limitam, kas periodiski tiek samazināts. Eiropas Zaļā kursa nosacījumi paredz, ka uzņēmumiem pakāpeniski jāievieš ilgtspējīgāka prakse, lai nepārsniegtu šo limitu. Arī pieaugošās izmaksas, kas saistītas ar oglekļa kredītu iegādi, liks lielajiem piesārņotājiem mainīt sistēmas un ieguldīt videi draudzīgākos risinājumos.

Jo mazāk siltumnīcefekta gāzu tiek emitēts un jo vairāk oglekļa dioksīda tiek absorbēts no atmosfēras, jo lēnāk pieaugs globālā temperatūra. Globālās sasilšanas samazināšana ir Parīzes nolīguma daļa, un, ģenerējot oglekļa kredītus, oglekļa oksīda emisiju kompensācija palīdz mums sasniegt šo mērķi. Tāpēc, ja oglekļa kredītu ģenerēšanu uzrauga atbilstoši reģistri un kredītu pārdošanas iespēja ir saistīta ar sertifikāciju, tiek izslēgta tā sauktā zaļmazgāšana, kas diemžēl ir skārusi jau daudzus vides aizsardzības pasākumus. Dalība sertificētā oglekļa programmā ir virzīšanās uz ilgtspējīgu praksi un ir apsveicama rīcība planētas labā.

Kā rīkoties, lai pārliecinātos, ka samaksa par ģenerētajiem kredītiem tiks saņemta?

Pirms pieteikšanās kādai no oglekļa programmām vienmēr ir jānoskaidro, vai uzņēmums, kas piedāvā sadarbību, var sertificēt oglekļa kredītus atbilstoši standartiem, ko noteikuši attiecīgie reģistri. Svarīgi ir arī tas, vai uzņēmums sadarbojas ar speciālistiem, kuriem ir zināšanas par oglekļa lauksaimniecību, bāzes auditu veikšanu un atsevišķu saimniecību pasākumu pārbaudi. Dalība oglekļa programmā vienmēr ir ilggadēja (pasākumiem ir jārada ilgstošs, pozitīvs efekts, lai tie faktiski ietekmētu klimata pārmaiņas), tāpēc nevajadzētu uzticēties uzņēmumiem, kas noslēdz līgumus uz vienu gadu.

Par dalību oglekļa programmā

Lauksaimnieks sadarbībā ar profesionāliem konsultantiem izstrādā un vienojas par kopējo plānu, kā samazināt oglekļa dioksīda emisijas un palielināt organiskā oglekļa bilanci augsnē. Programmas īstenotājs kopā ar sadarbības partneri uzrauga saimniecībā veiktās aktivitātes un aprēķina oglekļa pēdas izmaiņas, tās sertificējot un pārvēršot oglekļa kredītos. Uzņēmumi, kuri vēlas sabalansēt savas oglekļa emisijas, iegādājas šos kredītus.

Vai vēlaties uzzināt, kā jūs varat gūt papildu ienākumus un uzlabot savu augsni, izmantojot oglekļa lauksaimniecību?

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PAR OGLEKĻA PROGRAMMU.

Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification