Seši soļi, kā lauksaimniecībā ģenerēt oglekļa kredītus un gūt ienākumus

eAgronom

Thursday, August 4, 2022

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Meklējot jaunas iespējas attiecībā uz saimniecības rentabilitātes nodrošināšanu, oglekļa kredītu iegūšana strauji kļūst par populāru ilgtermiņa risinājumu, pēc kā lūkojas daudzi lauksaimnieki visā pasaulē. Tas nav pārsteigums, ņemot vērā to, ka oglekļa lauksaimniecības prakses rezultātā augsnē palielinās organisko vielu daudzums, tiek optimizētas ražošanas izmaksas. Tie ir arī papildus ienākumi no oglekļa kredītu pārdošanas, kā arī nodrošināta labāka banku vai citu finanšu pakalpojumu sniedzēju labvēlība.

Lauksaimniekam ir pieejami daudz veidi, kā lauksaimniecībā var izmantot oglekļa kredītus. Ņemot vērā gaidāmos ES noteikumus šajā nozarē, kā arī pieaugošo uzņēmēju pieprasījumu iegādāties oglekļu kredītus no lauksaimniekiem, ir skaidri noprotams, kāpēc pāreja uz oglekļa lauksaimniecību ir uzskatāma par lauksaimniecības nākotni. Taču mulsinoša var būt pieejamā informācija par oglekļa lauksaimniecības kredītiem.

Šajā rakstā izklāstīsim praktisku informāciju par to, kā lauksaimniecības nozarē var iegūt oglekļa kredītus. Iepazīstieties ar sešām vienkārši veicamām darbībām, kas sniedz nepieciešamo pamatinformāciju, lai jūsu saimniecībā uzsāktu oglekļa lauksaimniecību.

Zemāk uzzināsiet svarīgu informāciju par oglekļa kredītiem, īstenojot lauksaimniecības praksi. Šī informācija ietver šādus aspektus:

 • Oglekļa kredītu definīcija

 • Kas ir oglekļa kredīti lauksaimniecības nozarē?

 • Detalizēts darbību izklāsts, kā lauksaimniekiem iegūt oglekļa kredītus

 • Oglekļa lauksaimniecības uzsākšana jau šodien

Kas ir oglekļa kredīti lauksaimniekiem?

 oglekļa kredīti lauksaimniekiem

Sākotnēji ir nepieciešams saprast pamatlietas saistībā ar šo tēmu. Par oglekļa kredītiem var būt kaut kas jau ir dzirdēts. Iespējams dzirdēts vārdu salikums “oglekļa kvotas”, taču informācija ne vienmēr ir pietiekama un viegli saprotama. Kas ir oglekļa kredīts? 

Oglekļa kredīts ir izlīdzināšanas vienība, ko iegādājas uzņēmumi kā vienu no opcijām, lai samazinātu savu ietekmi uz vidi. ES regula Eiropas zaļais kurss nozīmē liela apmēra saistības krasi samazināt savu oglekļa pēdas nospiedumu līdz 2050. gadam. Tāpēc uzņēmumi vēlas iegādāties CO2 kredītus, lai īstenotu vides pārmaiņas, kas pārsniedz viņu pašreizējās spēju robežas. Oglekļa kredīti nodrošina emisiju veiksmīgu samazināšanu ar lauksaimniecības prakses, ko sauc par “olgekļa lauksaimniecība” palīdzību, kuras īstenošanas rezultātā ogleklis nonāk atmosfērā. Lai lauksaimniecībā saņemtu oglekļa kredītus, ir nepieciešams veikt izmaiņas līdzšinējā saimniecības praksē. Veikto darbību rezultātā tiek samazināts saimniecības radīto emisiju daudzums un laukos tiktu uzkrāts ogleklis.

Saskaņā ar specifikācijām oglekļa kredīti tiek raksturoti šādi:

 • Viens oglekļa kredīts atbilst vienai metriskās tonnas oglekļa dioksīda.

 • Lai noteiktu konkrētu oglekļa kredītu skaitu ir precīzi jāveic mērīšanas, ziņošanas un sertificētas verifikācijas procedūras.

Līdzko oglekļa kredīti ir ģenerēti, oglekļa kredītu ražotāji tos var pārdot pircējiem, kas vēlas kompensēt savas darbības rezultātā radušās emisijas. Lielākoties tie ir lieli uzņēmumi, kuri jau izdarījuši visu, lai samazinātu savu ekoloģiskās pēdas nospiedumu. Taču ir arī tādi uzņēmumi, kas vēlas kompensēt saražotās emisijas un pievienoties ceļā līdz nullei. Tālāk kredīti tiek pārdoti oglekļa biržā, kur pārdevēji un pircēji var tirgoties.

Kā lauksaimnieki iegūst oglekļa kredītus?

Oglekļa kredītus var iegūt izmantojot dažādas metodes un to iespējams darīt arī citās nozarēs, ne tikai lauksaimniecībā. Oglekļa kredītus lauksaimniecībā var ģenerēt, izmantojot jebkuru no šiem pieciem lauksaimniecības prakses veidiem:

 • Kūdrāju apsaimniekošana

 • Agromežsaimniecība

 • Augsnes organiskā oglekļa saglabāšana un palielināšana minerālaugsnēs

 • Lopkopība un kūtsmēslu apsaimniekošana

 • Aramzemes un zālāju apsaimniekošana un nodrošināšana ar barības vielām

Kultūraugu audzētājiem oglekļa kredītus ir iespējams iegūt, pārejot uz oglekļa lauksaimniecības praksi, kas uzlabo augsnes veselību un veicina klimata pārmaiņu mazināšanu, uzkrājot oglekli augsnē. Taču oglekli piesaitošas lauksaimniecības prakses ieviešana ir tikai viens solis, lai ģenerētu oglekļa kredītus lauksaimniecībā. Pieteikties dalībai oglekļa programmā var arī tie lauksaimnieki, kuri jau ieviesuši kādas no lauksaimniecības praksēm, kas atbilst oglekļa “audzēšanai”.

Šajā ceļvedī ir izklāstītas vispārīgas procedūras, kas jāīsteno zemes apsaimniekotājiem, lai iegūtu tirgojamus oglekļa kredītus un gūtu ienākumus no tiem.

Seši soļi, kā lauksaimniecībā ģenerēt oglekļa kredītus un gūt ienākumus

Turpmāk uzskaitītie punkti dažādās oglekļa programmās var atšķirties. Atkarībā no prasībām to var būt vairāk vai mazāk, taču tie visbiežāk sastopami visās programmās.

1. Pārliecinies, ka programmas īstenotājs atbilst nepieciešamajām prasībām 

Oglekļa lauksaimniecības prakses īstenošanai ir nepieciešama uzticēšanās programmas nodrošinātājam, jo jau sākotnējā sadarbība ar pareizo partneri var ietekmēt panākumu gūšanu oglekļa audzēšanā. Labs iesākums ir abpusēja sapratne ar pakalpojuma sniedzēju, kas jums var palīdzēt ar pareizajiem rīkiem, zināšanām, kā arī sniegt jums nepieciešamo atbalstu jebkurā brīdī.

Pareizi izvēlēta un brīvprātīga dalība oglekļa kredītu programmā mudina lauksaimniekus īstenot noteiktus agronomiskos pasākumus, kas paredzēti augsnes veselības uzlabošanai, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai un/vai oglekļa piesaistes veicināšanai augsnē. Šīm darbībām būtu jānotiek savstarpēji sadarbojoties, jo ir jāņem vērtā tas, ka katra saimniecība ir unikāla. Tāpat jāņem vērā,  ka visām programmā iesaistītajām saimniecībām nevar piemērot stingri ievērojamas konkrētas vadlīnijas, neņemot vērā katras saimniecības individuālos apstākļus.

Šis posms parasti sākas ar sākotnējām konsultācijām, lai pārrunātu rezultātus un aprēķinātu potenciālo ieguvumu. Līdzko lauksaimnieks un oglekļa kredītu programmas pakalpojuma sniedzējs ir vienojušies par noteikumiem, programmas nodrošinātājs pārrauga turpmākos soļus, lai palīdzētu lauksaimniekam veikt attiecīgās darbības.

eAgronom oglekļa programma ir vienīgā programma, kurā oglekļa lauksaimniecības pārvaldītājs lauksaimniekiem nodrošina maksājumus jau programmas sākuma posmā, lai palīdzētu lauksaimniekiem pārvaldīt rezultātus un iegūtu peļņu jau agrīnā dalības posmā.

Sazinieties ar mums, lai iegūtu informāciju par oglekļa kredītu priekšapmaksu un saņemtu oglekļa kredītu avansa maksājumu.

2. Saimniecības sākotnējā novērtējuma veikšana

Oglekļa lauksaimniecība ir zinātniski pamatota pieeja lauksaimniecības prakses īstenošanā, kas saistīta ar mērījumiem un datu izpratni ar nolūku uzzināt, kā vislabāk īstenot pārmaiņas ar pārbaudāmiem rezultātiem. Tā ir pieeja, kas balstīta uz dabas procesiem, tāpēc kredītu ģenerēšana notiek tikai balstoties uz pamatotu izvērtējumu. Dažādos iesaistes posmos tiek veikti dažādi mērījumi, taču lielākoties tie tiek veikti jau sākumā, apkopojot pamatinformāciju, lai noteiktu saimniecības pašreizējo stāvokli.

Sākotnējo datu vākšana par saimniecību ietver:

 • 3 līdz 5 gadu perioda vēsturisko datu par saimniecībā audzētajām kultūrām, saimniekošanas praksi, ražām, dīzeļdegvielas izmantošanu, mēslošanas līdzekļu lietošanas intensitāti un citu ar lauksaimniecību saistītu darbību apkopojumu.

 • Augnses paraugu veikšana

Saimniecības sākumpozīcijas noteikšana oglekļa lauksaimniecībā ir ļoti svarīga, jo tā nosaka to, kāda oglekļa piesaistes lauksaimniecības prakse ir piemērota konkrētajai saimniecībai, kā arī ļauj izmērīt progresu pareizai oglekļa kredītu uzskaitei.

3. Oglekļa lauksaimniecības prakses plāna izstrāde

Pēc novērtējuma veikšanas oglekļa programmas ietvaros tiks ieteiks agronomisko prakšu kopums, kas ļaus lauksaimniekam uzlabot augsnes veselību, samazināt SEG emisijas un palielināt oglekļa piesaisti augsnē, kā rezultātā tiks iegūti oglekļa kredīti.

Katra saimniecība ir atšķirīga, un katrai no tām ir nepieciešams izstrādāt individuālu oglekļa lauksaimniecības prakses plānu, pamatojoties uz saimniecības sākotnējo novērtējumu un mērķiem. Mūsu pieredzējušie agronomi konsultēs kultūraugu audzētājus par to, kā īstenot oglekļsaistīgu lauksaimniecības praksi.

Šeit ir sniegti 10 piemēri par oglekļa lauksaimniecības metodēm, ko var īstenot uz lauka:

 • Samazināta mēslošanas līdzekļu izmantošana

 • Samazināta augsnes apstrāde

 • Uzlabota pārpalikumu apsaimniekošana

 • Melno papuvju likvidēšana

 • Kultūraugu ražas pieugums

 • Starpkultūru sēja

 • Agromežsaimniecība

 • Uzlabota darbu efektivitāte

 • Uzlabota ūdens notece

 • Efektīvs degvielas patēriņš

4. Izmaiņu veikšana lauksaimniecības praksē un datu reģistrēšana

Pēc atbilstošo norāžu piemērošanas un īstenojamās prakses noteikšanas oglekļa kredītu iegūšanai, nākamais solis ir zemes apsaimniekotāja pārziņā, lai īstenotu konkrēto plānu uz lauka. Katrai oglekļa lauksaimniecības praksei būs atšķirīgas prasības un tās ir atkarīgas no faktiskajiem saimniecības sākotnējiem apstākļiem.

Ir vērts uzsvērt, ka šajā posmā ir ļoti svarīga pareiza datu uzglabāšana un izsekošana. Mērķis ir sasniegt rezultātus, veicot izmaiņas līdz šim īstenotajā lauksaimniecības praksē. Attiecīgi izmērāmā informācija palīdzēs izprast, kā katrai no lauksaimniecības praksēm ir izdevies ģenerēt oglekļa kredītus. Vai arī, ja attiecīgā plāna ietvaros veikto darbību rezultāts neatbilst sākotnējām iecerēm, ir lietderīgi izpētīt datus, lai pārskatītu prakses, kurās ir vajadzība veikt izmaiņas vai uzlabojumus.

Oglekļa kredītu ģenerēšanā ļoti svarīgs ir MRV (measurement, reporting, and verification) jeb mērīšanas, ziņošanas un verifikācijas posms. Datu reģistrēšana var būt gana apnicīga nodarbe. Taču bez tās būs grūti noteikt, vai patiešām ogleklis ir samazināts vai veikta tā piesaiste.

eAgronom oglekļa programma lauksaimniekiem nodrošina MRV sistēmu, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu saimniecības pārvaldībā un sekotu līdzi īstenotās lauksaimniecības prakses rezultātā konstatēto izmaiņu progresam.

5. Rezultātu verifikācija

Šajā posmā tiek izvērtēti visi no saimniecības iegūtie dati par īstenotās lauksaimniecības prakses norisi, kurā ir iekļautas attiecīgās izmaiņas, lai noteiktu saimniecības attīstības progresu salīdzinājuma ar tās sākotnējo novērtējumu.

Lauksaimnieka datu ievākšanu var veikt oglekļa programmas pakalpojuma sniedzējs, taču verifikāciju veic neatkarīga un sertificēta iestāde VERRA.

6. Pārbaudītu oglekļa kredītu iegūšana un pārdošana

Pēc verifikācijas tiek izsniegts apliecinājums par ģenerētajiem oglekļa kredītiem. Tālāk lauksaimnieks ar vai bez programmas īstenotāja palīdzības oglekļa kredītus var pārdot oglekļa biržā, kur pircēji aktīvi meklē nozīmīgas ietekmes projektus, lai sasniegtu savus emisiju samazināšanas mērķus. Veiksmīga oglekļa kredītu pārdošana lauksaimniecības nozarē rada saimniekiem jaunu ienākumu avotu.

Paredzams, ka tuvākajā nākotnē oglekļa kredītu tirgū būs vērojams pieaugums un 2022. gada beigās to kopējā vērtība sasniegs 1,7 miljardus ASV dolāru.

Sāc ģenerēt oglekļa kredītus jau šodien

Apkopojot visu iepriekš minēto, šie ir seši nozīmīgie soļi ceļā uz oglekļa kredītu piesaistīšanu lauksaimniecībā:

 • Sazināšanās ar oglekļa programmas pakalpojuma sniedzēju

 • Sākotnējais saimniecības novērtējums

 • Oglekļa lauksaimniecības prakses plāna izveide

 • Datu uzglabāšana un reģistrēšana

 • Verifikācija

 • Ienākumu gūšana no oglekļa kredītiem

Bez oglekļa kredītu ģenerēšanas ir daudz citu veidu, kā lauksaimnieki var izmantot oglekļa lauksaimniecības priekšrocības. Pats par sevi saprotams, ka sākotnēji ir vajadzīga uzticēšanās sekmīgai augstas kvalitātes oglekļa kredītu iegūšanai lauksaimniecībā. Piesakoties eAgrom oglekļa programmā jūs varat iegūt nepieciešamos rīkus un atbalstu visā ar oglekļa lauksaimniecības prakses īstenošanas laikā.

Sākot ar pieredzējušu agronomu konsultācijām lauksaimniecības prakses plāna izstrādes posmā, kā arī tā ieviešanas laikā, līdz tādu rīku nodrošināšanai kā MRV sistēma, lai pārbaude būtu pēc iespējas precīzāka. Šie ir tikai daži no svarīgākajiem elementiem, kā eAgronom var atbalstīt lauksaimniekus pārejā uz ilgtspējīgu lauksaimniecību. Iespēja saņemt priekšmaksājumus, uzsākot dalību programmā, arī ir nozīmīgs faktors, lai lauksaimniekiem būtu vieglāk pārvaldīt oglekļa lauksaimniecības praksi.

Sazinieties ar mums, lai noskaidrotu savas saimniecības potenciālo ieguvumu, piedaloties oglekļa programmā.

Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification