9 reģeneratīvās lauksaimniecības prakses, lai nodrošinātu augsnes veselību

eAgronom

Thursday, September 7, 2023

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Ir zināms, ka reģeneratīvā lauksaimniecība uzlabo augsnes veselību, vienlaikus saglabājot oglekli tajā. Saskaņā ar oglekļa programmu atbilstošs videi draudzīgas lauksaimniecības metožu kopums saimniecībai var nodrošināt papildienākumus. Ir izšķiroši svarīgi zināt, kāda prakse saimniecībā ir jāizmanto, lai gūtu maksimālu efektu no oglekļa lauksaimniecības.

Atbilstošu ilgspējīgu lauksaimniecības metožu izmantošana dažādās saimniecībās atšķiras. Šajā rakstā iekļauti veidi, kā izpildīt tuvojošās vides prasības un sasniegt ilgtspējīgas lauksaimniecības mērķus, kas uzskaitīti:

  • Kas ir oglekļa lauksaimniecība?
  • Ilgtspējīgas lauksaimniecības loma oglekļa piesaistē
  • 9 ieteicamās oglekļa lauksaimniecības prakses
  • Kā sākt oglekļa lauksaimniecību

Augsne ir lauksaimnieka visdārgākais resurss un labākais sabiedrotais, lai izaudzētu ražu un gūtu ienākumus. Ņemot vērā sekas, ko rada globālā sasilšana, nākas ieviest izmaiņas, kas ierobežo klimata pārmaiņas.

Oglekļa lauksaimniecība ir noteiktas metodes, kas nodrošina ieņēmumus par pāreju uz videi draudzīgāku auksaimniecības metodi, veicot oglekļa piesaisti augsnei. Tas ir process, ko ievērojot, var ģenerēt oglekļa kredītus, ko pārdot organizācijām, kas meklē iespējas kompensēt savas siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Kādēļ mums nepieciešama ilgtspējīga lauksaimniecības prakse, lai saglabātu oglekli augsnē?

Ogleklis ir dabiski sastopams augsnēē. Kad augsne tiek uzarta, oglekļa dioksīds tiek izlaists atmosfērā, kur tas šobrīd ir paaugstinātā un izraisa planētas sasilšanu. Mūsu mērķis ir pavērst šo tendenci uz pretējo pusi, īstenojot ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses ar mērķi piesaistīt un paturēt oglekli augsnē.

Oglekļa lauksaimniecības metode ir vērstas uz augsnes kvalitātes paaugstināšanu, piesaistot tajā oglekli, atstājot to tur uz ilgu laiku. Tasnosaka nepieciešamību veikt izmaiņas lauksaimniecības praksē, lai tādējādi palīdzētu klimatam un gūtu citus. Stāsts nav tikai par palīdzību pasaulei atdalīt no gaisa siltumnīcefekta gāzes, piesaistot to augsnē. Oglekļa lauksaimniecības metodes nāk par labu augsnes veselībai, samazina ķīmisko vielu nonākšanu ūdenstilpēs, bet galvenokārt uzlabo bioloģisko daudzveidību.

Ilgtermiņā šīs oglekļa lauksaimniecības prakses var nodrošināt lauksaimniekiem zemākas izmaksas, ietekmi uz ražas kvalitāti, kā arī finansējumu.

Izvēlieties atbilstošas prakses savai saimniecībai

Oglekļa lauksaimniecība, kas ģenerē ienākumus nesošus oglekļa kredītus, nozīmē tādas lauksaimniecības prakses izmantošanu, kas veicina oglekļa piesaisti augsnei.

Kopā ar jūsu agronomu un eAgronom konsultantu, oglekļa programmas ietvaros sastādot plānu, lai gūtu nepieciešamos rezultātus, ieteicams izvērtēt turpmāk norādītās oglekļa lauksaimniecības metodes. Visu 10 punktu izmantošana parasti nav nepieciešama. Atbilstošais izmantojamo prakšu kopums galu galā būs atkarīgs no konkrētās saimniecības apstākļiem un prasībām.

Primārais oglekļa lauksaimniecības mērķis ir oglekļa noglabāšana augsnē. Turpmāk norādītajām praksēm ir pozitīva ietekme uz uz augsni.

Oglekļa piesaistes lauksaimniecības metodes

1. Samazināta minerālmēslu izmantošana

Ķīmisku vielu izmantošana samazina augsnes oglekļa piesaistes spējas un var būt nelietderīga, ja tiek izmantota pārmērīgi. Arī neorganisko minerālmēslu ražošana izdala lielu siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu. Samazināta ķīmisko minerālmēslu izmantošana ir izmaksu samazināšanas veids, kādā optimizēt barības vielu nodrošināšanu ražai un uzlabot augsnes veselību.

2. Samazināta augsnes apstrāde

Aršana palielina no augsnes izdalītā oglekļa dioksīda daudzumu un bojā augsnes kvalitāti. Šajā procesā tiek noārdīta augsnes struktūra, kā rezultātā var rasties erozija, bet aramzemes kļūst mazāk produktīvas. Samazināta augsnes apstrāde, ko veic ar minimālu aršanu vai tiešo sēju saglabā augsnes kvalitāti un oglekli, kas uzlabo ražību.

3. Ražas atlikumu atstāšana uz laukiem.

Vēl viena augsnes aizsardzības stratēģija lauksaimniecībā ir ražas atlikumu atstāšana uz laukiem. Augsnes pārklāšana ar ražas atlikumu materiāliem, piemēram, salmiem uzlabo augsnes mitrumnoturību un auglību, vienlaikus ļaujot organiskajam materiālam mijiedarboties ar mikroorganismiem, nodrošinot veselīgāku augsnes sastāvu.

4. Atteikšanās no kailajām papuvēm

Atstājot kultivētu zemi dīkā uz sezonu vai ilgāk, atstāj augsni atklātu bez jebkādas aizsardzības pret karstumu, vēju, lietu un nezālēm. Tā vietā starpkultūru, piemēram, āboliņa, sēšana var palīdzēt noturēt oglekli augsnē, kā arī uzlabot slāpekļa saturu nākamajai kultūrai.

5. Starpkultūras

Viena no visieteicamākajām oglekļa lauksaimniecības metodēm ir starpkultūru ieviešana. Šāda veida kultūras tiek audzētas tieši augsnes aizsardzībai, kas atšķiras no parasti saimniecībā audzētās galvenās kultūras. Starpkultūras samazina ietekmi uz augsnes virskārtu un darbojas, lai palīdzētu noturēt tajā barības vielas ar mērķi uzlabot auglību un organisko oglekli.

6. Rindstarpu kultūru sēšana

Rindstarpu augu sēšana palielina augu daudzveidību, audzējot 2 vai vairākas kultūras kopā, lai nodrošinātu ieguvumu ne tikai kultūrām, bet arī augsnei. Zināšanas par papildu kultūrām ir nepieciešamas, lai maksimāli palielinātu kultūru augšanu un ražu. Piemēram, vienu kultūru sēj, lai aizsargātu primāro kultūru pret grauzējiem un insektiem.

7. Uzlabota uzdevumu efektivitāte

Uzdevumu plānošana un deleģēšana saimniecībā nodrošina vienmērīgu tās darbību. Noderīgi rīki, piemēram, saimniecības vadības programmatūra, var sekot līdzi plānotajiem un pabeigtajiem uzdevumiem, lai līdz minimumam samazinātu dublēšanos un būtu uzdevumu augstumos. Lauksaimniecības darbību datu saglabāšana nodrošina arī vērtīgu ieskatu tajā, kā saimniecībā tiek izlietoti resursi.

8. Apūdeņošana un mitrumnoturība

Pārmērīgs ūdens daudzums augsnē aizskalo barības vielas un var izraisīt eroziju. Pareiza apūdeņošana, veicot to atbilstošos laikos un daudzumā, visoptimālākajā dziļumā un attālumā no kultūrām, var ietekmēt kultūras augšanu un līdz minimumam samazināt resursu izšķērdēšanu.

9. Degvielas ekonomija

Regulāra saimniecības iekārtu tehniskās apkopes veikšana, pareiza to uzglabāšana un atbilstoša uzdevumu plānošana var palīdzēt samazināt degvielas patēriņu un izmaksas. Energoefektivitāte saimniecībā palielina produktivitāti, vienlaikus ierobežojot lauksaimniecībā radītās emisijas.

Kā darbojas oglekļa lauksaimniecība

Vairumam saimniecību oglekļa lauksaimniecības metodes tiek plānotas, un lēmums par tām tiek pieņemts pirms jebkādu praktisku saistību uzņemšanās, balstoties uz pamata lauka apstākļiem un izpratni par lauksaimnieka mērķiem. Oglekļa lauksaimniecībā ir svarīgi sekot līdzi datiem, lai pareizi uzskaitītu veiksmīgi piesaistīto oglekli. Precīza mērīšana, atskaišu sniegšana un pārbaude (MRV) ir svarīgi faktori augstas kvalitātes oglekļa kredītu ģenerēšanā lauksaimniecībā, un liela tās daļa īsteno svarīgu saimniecības datu reģistrāciju.

Esat gatavi uzsākt oglekļa lauksaimniecību?

Zināt, kādas oglekļa lauksaimniecības prakses pielietot saimniecībā, ir viena lieta, pavisam cita – pārliecināties, kura no tām ir praktiski piemērota jūsu darbībai. Iesaistīšanās oglekļa programmā nodrošina līdzekļus, lai pārliecinātos, ka ir pieliktas pūles, lai radītu augstas kvalitātes oglekļa kredītus ieņēmumu gūšanai. eAgronom glekļa programma palīdzēs analizēt jūsu pamatus, lai izstrādātu agronomijas plānu, kas vislabāk atbilst jūsu oglekļa lauksaimniecības vajadzībām.Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification