10 reģeneratīvās lauksaimniecības prakses, lai nodrošinātu augsnes veselību

eAgronom

Thursday, September 7, 2023

Share on Facebook
0
Share on LinkedIn

Kā jūs veicat oglekļa lauksaimniecību? Ir zināms, ka oglekļa lauksaimniecība uzlabo augsnes veselību, vienlaikus saglabājot oglekli augsnē. Saskaņā ar oglekļa programmu atbilstošs klimata viedu lauksaimniecības metožu kopums saimniecībai var nodrošināt ienākumus nesošus rezultātus. Ir izšķiroši svarīgi zināt, kāda prakse saimniecībā ir jāizmanto, lai gūtu maksimālu oglekļa lauksaimniecības efektu.

Atbilstošu oglekļa lauksaimniecības metožu izmantošana dažādās saimniecībās atšķiras. Sarakstā ir iekļauti dažādi veidi, ka izpildīt savas saimniecības prasības un sasniegt oglekļa lauksaimniecības mērķus, kas uzskaitīti šajā instrukcijā ar turpmāk norādīto informāciju (nospiediet uz saitēm, lai šo sadaļu izlaistu):

  • Kas ir oglekļa lauksaimniecība?
  • Ilgtspējības lauksaimniecības loma augsnes oglekļa piesaistē
  • 10 ļoti ieteicamas oglekļa lauksaimniecības prakses
  • Kā sākt oglekļa lauksaimniecību

Skaidrojumi par oglekļa lauksaimniecību

Augsne ir lauksaimnieka labākais sabiedrotais, lai izaudzētu ražu un gūtu ienākumus. Ņemot vērā sekām uz lauksaimniecību, ko rada planētas sasilšana, neatstāj citu izvēli, kā vien ieviest izmaiņas, kas pretdarbotos klimata pārmaiņām, un sagatavoties to ietekmei.

Oglekļa lauksaimniecība ir saimniecībā balstīts risinājums klimata pārmaiņām, kas nodrošina ieņēmumus lauksaimniekiem par pāreju uz citu lauksaimniecības metodi, veicot augsnes oglekļa piesaisti. Tas ir process, kas ietver uzraudzību, ziņošanu un pārbaudi (MRV), lai iegūtu oglekļa kredītus, ko pārdot organizācijām, kas meklē iespējas kompensēt savas siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Kādēļ mums nepieciešama ilgtspējīga lauksaimniecības prakse, lai saglabātu oglekli augsnē?

Ogleklis ir dabiski sastopams augsnēs. Kad augsne tiek sajaukta, oglekļa dioksīds tiek izlaists atmosfērā, kur tas šobrīd ir bīstami augstā koncentrācijā, kas izraisa planētas sasilšanu. Bet ideja ir pavērst šo tendenci uz pretējo pusi, lai oglekļa dioksīdu turētu ārpus atmosfēras, īstenojot ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses ar mērķi ierakt oglekli augsnē.

Oglekļa lauksaimniecības metodes, piemēram, segkārtas, ir vērstas uz augsnes spējas maksimizēšanu, iesprostot tajā oglekli, atstājot to tur uz ilgu laiku. Lauksaimnieku stimuli, kas piedāvāti kā oglekļa piesaiste augsnē, nosaka nepieciešamību veikt izmaiņas lauksaimniecības praksē, lai tādējādi palīdzētu klimatam un radītu citus ieguvumus.

Un, runājot par oglekļa lauksaimniecību, stāsts nav tikai par palīdzību pasaulei atdalīt no gaisa siltumnīcefekta gāzes. Oglekļa lauksaimniecības metodes nāk par labu augsnes veselībai, samazina ķīmisko vielu noplūdi ūdenstilpēs un cita starpā uzlabo bioloģisko daudzveidību.

Ilgtermiņā šīs oglekļa lauksaimniecības prakses var nodrošināt lauksaimniekiem zemākas izmaksas, ietekmi uz ražas kvalitāti, kā arī jaunas ieņēmumu plūsmas.

Izvēlieties atbilstošas oglekļa lauksaimniecības prakses savai saimniecībai

Oglekļa lauksaimniecība, kas ģenerē ienākumus nesošus oglekļa kredītus, nozīmē tādas lauksaimniecības prakses uzņemšanos, kas veicina augsnes oglekļa piesaisti.

Kopā ar savu komandu vai lauksaimniecības konsultantu, oglekļa programmas ietvaros nākot klajā ar oglekļa lauksaimniecības plānu, lai gūtu nepieciešamos rezultātus, ieteicams izmantot turpmāk norādītās oglekļa lauksaimniecības metodes. Visu 10 punktu izmantošana parasti nav nepieciešama. Atbilstošais izmantojamo prakšu kopums galu galā būs atkarīgs no konkrētās saimniecības apstākļiem un prasībām.

Oglekļa piesaistes lauksaimniecības metodes

Primārais oglekļa lauksaimniecības mērķis ir oglekļa noglabāšana augsnē. Turpmāk norādītajām praksēm ir pozitīva ietekme uz augsnes oglekļa piesaisti, un tās bieži var ieteikt agronomi.

1. Samazināta minerālmēslu izmantošana

Ķīmisku vielu izmantošana samazina augsnes oglekļa piesaistes spējas un var būt nelietderīga, ja tiek izmantota pārmērīgi. Cenām „kāpjot debesīs”, arī neorganisko minerālmēslu ražošana izdala lielu siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu. Samazināta ķīmisko minerālmēslu izmantošana ir izmaksu samazināšanas veids, kādā optimizēt barības vielu nodrošināšanu ražai un uzlabot augsnes veselību.

2. Mazāka aršana

Bieža un pamatīga aršana palielina no augsnes izdalītā oglekļa dioksīda daudzumu. Šajā procesā tiek arī noārdīta augsnes struktūra, kā rezultātā var rasties erozija, bet aramzemes var kļūt mazāk produktīvas. Reģeneratīvā aršana, ko veic ar minimālu aršanu vai vispār bez tās, saglabā augsnes kvalitāti un oglekli, kas uzlabo ražību.

3. Uzlabota atlikumu pārvaldība

Vēl viena augsnes aizsardzības stratēģija lauksaimniecībā ir ražas atlikumu atstāšana uz laukiem. Augsnes pārklāšana ar mulču vai ražas atlikumu materiāliem, piemēram, salmiem uzlabo augsnes mitrumu un auglību, vienlaikus ļaujot organiskajam materiālam mijiedarboties ar mikroorganismiem, nodrošinot veselīgāku augsnes sastāvu.

4. Atteikšanās no kailajām papuvēm

Atstājot kultivētu zemi dīkā uz sezonu vai ilgāk, atstāj augsni atklātu bez jebkādas aizsardzības pret karstumu, vēju, lietu un nezālēm, kur vieglāk var izdalīties augsnes ogleklis. Tā vietā slāpekļsaistītāju kultūru, piemēram, āboliņa, sēšana var palīdzēt noturēt oglekli zemē, kā arī uzlabot augsnes slāpekļa saturu nākamajai kultūrai.

5. Segkārtu veidošanas pastiprināšana

Viena no visieteicamākajām oglekļa lauksaimniecības metodēm ir segkārtas ieviešana. Šāda veida kultūras tiek audzētas tieši augsnes aizsardzībai, kas atšķiras no parasti saimniecībā audzētās galvenās kultūras. Segkārtas samazina virsmas izjaukšanu un darbojas, lai palīdzētu noturēt barības vielas ar mērķi uzlabot augsnes auglību un augsnes organisko oglekli.

6. Rindstarpu kultūru sēšana

Rindstarpu augu sēšana palielina augu daudzveidību, audzējot 2 vai vairākas kultūras kopā, lai nodrošinātu ieguvumu ne tikai kultūrām, bet arī augsnei. Zināšanas par papildu kultūrām ir nepieciešamas, lai maksimāli palielinātu kultūru augšanu un ražošanu. Piemēram, vienu kultūru sēj, lai aizsargātu primāro kultūru pret grauzējiem un insektiem.

7. Agromežsaimniecība

Lauksaimniecība, apzināti integrējot kokus lauksaimniecībā, ir zināma kā agromežsaimniecība. Agromežsaimniecības prakse var palīdzēt mazināt emisijas un saglabāt oglekli gan augsnē, gan kokos. Agromežsaimniecība ne vien nodrošina ieguvumus virszemes daļā, bet arī sniedz ievērojamu labumu apakšzemes daļai. Vienlaikus tiek uzlabota saimniecības produktivitāte, palielināta augsnes aizsardzība, uzlabota gaisa un ūdens kvalitāte; izveidoti savvaļas biotopi un ieviesti diversificēti ienākumi.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas lauksaimniecības metodes

Lauksaimniecība emitē gāzes, kas sasilda planētu. Bez oglekļa uzglabāšanas lauksaimniecības zemēs, emisiju samazināšanu lauksaimniecības darbībā var iekļaut arī oglekļa lauksaimniecībā. Šeit sniegti daži no veidiem, kā siltumnīcefekta gāzu emisijas tiek samazinātas lauksaimniecības darbībā.

8. Uzlabota uzdevumu efektivitāte

Uzdevumu plānošana un deleģēšana saimniecībā nodrošina vienmērīgu tās darbību. Noderīgi rīki, piemēram, saimniecības vadības programmatūra, var sekot līdzi plānotajiem un pabeigtajiem uzdevumiem, lai līdz minimumam samazinātu dublēšanos un būtu uzdevumu augstumos. Lauksaimniecības darbību datu saglabāšana nodrošina arī vērtīgu ieskatu tajā, kā saimniecībā tiek izlietoti resursi.

9. Uzlabota ūdens apsaimniekošana

Pārmērīgs ūdens daudzums aizskalo barības vielas un var pat izraisīt eroziju. Pareiza apūdeņošanas pārvaldība, veicot apūdeņošanu atbilstošos laikos un daudzumā un visoptimālākajā dziļumā un attālumā no kultūrām, var optimizēt kultūras augšanu un līdz minimumam samazināt resursu izšķērdēšanu.

10. Degvielas ekonomija

Regulāra saimniecības iekārtu tehniskās apkopes veikšana, pareiza to uzglabāšana un atbilstoša uzdevumu plānošana var palīdzēt uzturēt degvielas patēriņu un izmaksas nepieciešamajā līmenī. Energoefektivitāte saimniecībā palielina produktivitāti, vienlaikus ierobežojot lauksaimniecības radītās emisijas.

Kā darbojas oglekļa lauksaimniecība

Vairumam saimniecību oglekļa lauksaimniecības metodes tiek plānotas, un lēmums par tām tiek pieņemts pirms jebkādu praktisku saistību uzņemšanās. Atlase tiek veikta, balstoties uz pamata lauka apstākļiem un izpratni par lauksaimnieka mērķiem. Oglekļa lauksaimniecībā ir svarīgi sekot līdzi datiem, lai pareizi uzskaitītu veiksmīgi piesaistīto oglekli. Precīza mērīšana, atskaišu sniegšana un pārbaude (MRV) ir svarīgi faktori augstas kvalitātes oglekļa kredītu ģenerēšanā lauksaimniecībā, un liela tās daļa īsteno svarīgu saimniecības datu reģistrāciju.

Turklāt noteiktas oglekļa programmas var tikai noteikt konkrētu lauksaimniecības prakšu kopumu bez izpratnes par saimniecības pamatvajadzībām. Tomēr vislabākās prakses oglekļa programmās nozīmē nepieciešamību veikt regulāru saimniecībā pielietoto oglekļa lauksaimniecības metožu pārskatu, lai pārliecinātos, vai saimniecība ir ceļā uz paredzēto rezultātu sasniegšanu.

Esat gatavi uzsākt oglekļa lauksaimniecību?

Zināt, kādas oglekļa lauksaimniecības prakses pielietot saimniecībā, ir viena lieta, pavisam cita – pārliecināties, kura no tām ir praktiski piemērota jūsu darbībai. Iesaistīšanās attiecīgajā oglekļa programmā nodrošina līdzekļus, lai pārliecinātos, ka ir pieliktas pūles, lai radītu augstas kvalitātes oglekļa kredītus ieņēmumu gūšanai. Oglekļa programma palīdzēs analizēt jūsu pamatus, lai izstrādātu agronomijas plānu, kas vislabāk atbilst jūsu oglekļa lauksaimniecības vajadzībām.

Katra saimniecība ir unikāla, un ne katra oglekļa lauksaimniecības prakse būs piemērota jūsu prasībām. Atbilstošas oglekļa programmas atrašana var palīdzēt pieņemt tieši jums vislabākos lēmumus attiecībā uz oglekļa lauksaimniecību.Share on Facebook
0

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Saņem papildu ienākumus no ģenerētajiem oglekļa kredītiem

Parūpējies par savas saimniecības nākotni, pievienojoties eAgronom oglekļa programmai

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Sazināties

Pieteikties oglekļa novērtējumam

Pieteikties oglekļa novērtējumam